Regulamin sklepu internetowego www.kupfiltry.pl

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.kupfiltry.pl jest firma Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§1 Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie

 1. Sprzedający (zwany dalej Administratorem danych osobowych) – firma Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-427) przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248380, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000 złotych, NIP: 7872016487, REGON: 3002522350000.
 2. Sklep internetowy/sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.kupfiltry.pl
 3. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub w inny sposób korzystająca ze Sklepu internetowego.
 4. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie nie związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Usługa – usługa "Zamówienie przeglądu serwisowego"

§2 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług sklepu internetowego

 1. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z usług Serwisu powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia usług Sprzedający korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie www.kupfiltry.pl oraz zasady zawierania umowy o wykonanie odpłatnego serwisu systemu rekuperacji oraz jego wykonywania (zwanej dalej usługą "Zamówienie przeglądu serwisowego").
 2. Klientom zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych lub prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Informacje o produktach oraz usługach dostępnych w ofercie Sklepu internetowego www.kupfiltry.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 6. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
  1. kontaktując się telefonicznie na nr 601 090 181;
  2. kierując korespondencję na adres wskazany w §1 ust.1
  3. wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§4 Składanie zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym

 1. Sklep internetowy www.kupfiltry.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klientem sklepu może zostać wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej umieszczonej pod adresem www.kupfiltry.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru towaru na stronie Sklepu internetowego.
 5. W celu złożenia oferty zakupu produktów Klient powinien wybrać produkt, podać dane identyfikacyjne oraz adresowe, na jakie zamówienie ma zostać dostarczone, wybrać rodzaj dokumentu stanowiącego potwierdzenie sprzedaży oraz w przypadku wyboru faktury podać dane niezbędne do jej wystawienia. Istnieje również dodatkowa opcja wyboru odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego we Wrocławiu.
 6. Klient zapoznaje się również z treścią Klauzuli Informacyjnej, w której Sprzedawca informuje go, kim jest Administrator jego danych osobowych, podaje jego adres, a także co jest podstawą przetwarzania podanych danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania zamówionej usługi. Dalej Administrator informuje także do czego Klient ma prawo oraz kto, oprócz Administratora, będzie miał dostęp do podanych danych (np. podmiot realizujący dostawę towaru, tj. firma kurierska).
 7. Klient składa zamówienie wybierając polecenie "Zamawiam i płacę". Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Klient wybiera również sposób zapłaty za zamówiony towar lub usługę. Wysłane przez Sprzedawcę, po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta.
 8. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego drogą poczty elektronicznej. Realizacja dostawy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, przy czym - jeżeli zostanie wybrana forma płatności przelewem, realizacja zamówienia rozpocznie się pod warunkiem wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy.
 9. W wypadku, gdy dane podane przez Klienta nie są kompletne, przez co niemożliwe jest przystąpienie do prawidłowego wykonania usługi, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego (w szczególności jeżeli wybrany przez Klienta towar nie będzie aktualnie dostępny), Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego drogą telefoniczną lub mailową.

§5 Zawieranie umowy o wykonanie przeglądu serwisowego

 1. W przypadku wyboru usługi "Zamówienie przeglądu serwisowego" Klient powinien wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie swoich danych identyfikacyjnych oraz adresowych, wybór rodzaju serwisowanego urządzenia, wybór dokumentu fiskalnego potwierdzającego dokonanie transakcji (faktura albo paragon) i w przypadku, w którym Klient chciałby otrzymać fakturę, podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury, ewentualnie wskazanie usług zamawianych dodatkowo. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości wykonania usługi. Następnie Klient powinien zapoznać się z treścią Klauzuli Informacyjnej wyświetlonej każdorazowo pod formularzem. W kolejnym kroku Użytkownik powinien wybrać polecenie "Proszę o kontakt".
 2. Sprzedający w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego podejmie próbę skontaktowania się telefonicznie z Klientem w celu określenia terminu wykonania przeglądu serwisowego oraz w celu przygotowania oferty na tenże przegląd. W przypadku bezskuteczności próby, Sprzedający ponowi ją co najmniej raz w terminie jednego dnia.
 3. Po skontaktowaniu się z Klientem w trybie określonym w ust. 2 Sprzedający sporządzi ofertę wykonania przeglądu serwisowego i złoży ją Klientowi poprzez przesłanie w formie nieedytowalnego pliku na adres podany przez Klienta w formularzu zapytania ofertowego.
 4. Klient może złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty wyłącznie poprzez przesłanie oświadczenia o jej zaakceptowaniu w terminie 2 dni od dnia otrzymania w formie korespondencji e-mail na adres, z którego oferta została przesłana.
 5. Następnie Klient powinien dokonać płatności za zamówioną usługę w sposób określony w przyjętej przez niego ofercie. Klient w trakcie rozmowy, o której mowa w §2, może wybrać sposób rozliczenia ze Sprzedającym spośród następujących: przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego po lub przed wykonaniem usługi.
 6. Integralną część oferty stanowi niniejszy Regulamin.

§6 Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu albo wycofać złożone zamówienie do chwili przygotowania towarów do wysyłki.
 2. Modyfikacje zamówienia mogą dotyczyć zmian w adresie dostawy, zmiany danych na fakturze, rezygnacji z całości bądź z części produktów wchodzących w skład zamówienia.
 3. Zmian można dokonać poprzez kontakt ze Sprzedającym pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zmiana zamówienia dokonana telefonicznie, wymaga potwierdzenia poprzez pocztę elektroniczną.
 4. W przypadku wycofania złożonego zamówienia w całości lub w części, jeżeli zostało ono opłacone z góry, Sprzedający dokona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni zwrotu należności (z tym że w przypadku wycofania zamówienia w części zwrotowi podlega odpowiednia część należności). Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w §11 ust. 9, 10 i 11.

§7 Produkty oraz ceny

 1. Wszystkie ceny produktów oraz usług umieszczane są na stronie internetowej Sklepu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Podane ceny za produkty nie obejmują kosztów dostawy, które podane są osobno. Koszty dostawy uzależnione są od wielkości zamówienia, jego wartości i wybranego sposobu dostawy. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku w ostatnim etapie przed złożeniem zamówienia.

§8 Realizacja zamówienia

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Towar jest dostarczany przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może również osobiście odebrać zamówiony towar w siedzibie Sprzedającego, ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław.
 3. Kupującego obciążają koszty dostawy towaru na wskazany przez Kupującego adres.

§9 Formy płatności

 1. Za zamówiony towar Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar przelewem na rachunek bankowy: Credit Agricole Bank Polska SA 52 1940 1210 0103 5628 0010 0000, przy czym realizacja zamówienia rozpocznie się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek sklepu lub za pobraniem przez firmę kurierską.
 2. W przypadku zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia zamówienia.
 3. Za zamówioną usługę Klient dokonuje zapłaty w sposób określony w przyjętej przez niego ofercie wykonania Usługi. Sprzedajacy dopuszcza następujące sposoby zapłaty (Klient w trakcie rozmowy, o której mowa w §5 ust. 2 spośród poniżej przedstawionych może wskazać preferowany sposób zapłaty):
  • przelewem - po wykonaniu usługi w terminie 3 dni od dnia wykonania zamówionej usługi
  • przelewem – przed wykonaniem usługi w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia zamówienia
 4. Sprzedający prowadzi sprzedaż i realizuje wysyłkę oraz świadczy usługę przeglądu serwisowego wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§10 Odbiór towaru i wykonanie Usługi

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi cechy uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzeń oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawnią się uszkodzenia, których nie można było stwierdzić w momencie odbioru, Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego oraz przewoźnika.
 3. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
 4. Usługa przeglądu serwisowego zostanie wykonana w terminie określonym w przyjętej przez Klienta ofercie wykonania usługi.
 5. Akceptując Regulamin Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przeglądu serwisowego przez Sprzedającego. Sprzedający na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta informuje, że po wykonaniu w pełni usługi przeglądu serwisowego, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

§11 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.U. 2014 poz. 827 poz. 827) Konsument, który dokonał zakupu towarów lub zamówienia usług w Sklepie internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 poniżej), w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, a w przypadku zamówienia usług, od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie, w terminie wskazanym w ust. 1, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu Sprzedającemu w stanie nie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonowania.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.
 7. Wzajemnie świadczenia Stron podlegają zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Konsument, który odstąpił od umowy dokonuje zwrotu rzeczy wysyłając ją na adres: Roha Group Sp. z o.o., ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zapłacona przez Kupującego należność zostanie mu zwrócona na wskazany przez niego numer konta bankowego.
 10. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go przez Sprzedającego nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich niezbędnych danych do dokonania zwrotu.

§12 Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór dostępny na końcu Regulaminu)
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.

§13 Gwarancje

 1. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego ani na świadczone usługi. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją udzieloną przez dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji powinny być wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancji.
 2. W przypadku, w którym na dany produkt została przez producenta lub dystrybutora udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt posiadający wady może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedającego z tytułu rękojmi lub może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 3. W przypadku realizacji uprawnień wynikających z rękojmi Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z postanowieniami §11. Jeżeli Klient realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji, to reklamuje produkt bezpośrednio wobec podmiotu, który udzielił gwarancji.

§14 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wykonania umowy oraz w celu świadczenia przez Roha Group na rzecz Użytkownika usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik podający dane osobowe, do których należą dane identyfikacyjne i adresowe, ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
 4. W przypadku wysyłki zamówionego towaru firmą kuriereską, do realizacji umowy niezbędne jest także udzielenie zgody na przekazanie swoich danych uprawnionym podmiotom przetwarzającym dane, w tym wypadku firmie kurierskiej realizującej przesyłkę zamówionego towaru.
 5. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia jest Sprzedający.

§15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 wraz z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 września 2012r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012 poz. 1125).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
 3. Spory pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 4. Roha Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem:

Roha Group Sp. z o.o.
ul. Rudzka 9-11
54-427 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§15 FORMULARZ REKLAMACJI


imię, nazwisko Klienta
 
miejscowość, dnia

adres zamieszkania
 

telefon kontaktowy
 

adres e-mail
 
NAZWA PRODUKTU ORAZ SYMBOL PODANY NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA ETYKIECIE
NUMER ZAMÓWIENIA
OPIS USZKODZENIA
DATA ZAUWAŻENIA USZKODZENIA

ŻĄDANIE KLIENTA

Klient (właściwe zaznaczyć):

 1. wnosi o usunięcie wady lub
 2. wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad lub
 3. wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub
 4. odstępuje od umowy – o ile wada jest istotna (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

DANE DO ZWROTU NALEŻNOŚCI

KWOTA ZWROTU (PLN)
DANE DO PRZELEWU (nr rachunku, imię i nazwisko, adres)

Reklamacja zostanie rozpatrzona wterminie 14 dni od dnia jej złożenia. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie przesyłając ją na adres Sprzedającego: Roha Group Sp. z o.o., ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 
data i podpis Klienta
Roha Group Sp. z o.o.
ul. Rudzka 9 - 11,
54-427 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
logo_aerisnext
logo_aeris
logo_drafton
logo_itha
logo_unidrop
alphaclear
logo_rvent
logo_salda
logo_zehnder

System antysmogowy ALPHA clear

Czyste powietrze bez smogu w domu z rekuperacją!

Czytaj więcej